Algemene voorwaarden

 • 1. Algemeen
 • 1.1 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Groot Denkraam aan consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Prijzen
 • 2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • 3. Inschrijving en plaatsing cursus, training of workshop
 • 3.1 Inschrijving vindt plaats via afname van de betreffende cursus, training of workshop op de website: www.grootdenkraam.nl
 • 3.2 Pas na ontvangst van het factuurbedrag is deelname gegarandeerd.
 • 3.3 Plaatsing voor een cursus, training of workshop geschiedt volgens volgorde van binnenkomst van betaling.
 • 4. Facturering en betaling
 • 4.1 Facturering van een cursus, training, workshop en/of cursusmateriaal van Groot Denkraam vindt vooraf plaats.
 • 4.2 Betaling vindt plaats via IDEAL – Mollies b.v.
 • 4.3 De factuur wordt (als PDF) per mail verzonden.
 • 5. Annuleringsvoorwaarden cursus/training/workshop</li>
 • 5.1 Een aanmelding voor een cursus, training of workshop van Groot Denkraam kan alleen schriftelijk per e-mail geannuleerd worden.
 • 5.2 De annulering is pas definitief na bevestiging per e-mail door Groot Denkraam.
 • 5.3 Bij het annuleren van een cursus, training of workshop tot vier weken voor aanvang van de cursus/training/workshop worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 5.4 Bij annulering van een cursus, training of workshop na vier weken voor aanvang worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • – twee tot vier weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten
 • – een tot twee weken voor aanvang: 50% van de deelnamekosten
 • – binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de deelnamekosten
 • 5.5 Bij het tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de cursus of training deelnemen bestaat er geen recht op restitutie van deelnamekosten.
 • 6. Cursusmateriaal
 • 6.1 Het is niet mogelijk materiaal dat bij een cursus, training of workshop hoort aan Groot Denkraam te retourneren.
 • 6.2 Na overhandiging door de trainer / docent is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor het ontvangen materiaal. Hieronder vallen zowel schade als diefstal.
 • 6.3 Groot Denkraam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor zoals deze zijn opgenomen in de auteurswet. Hieruit volgt o.a. dat het materiaal niet verveelvoudigd mag worden.
 • 7. Aansprakelijkheid
 • 7.1 De geleverde diensten zijn in overeenstemming met wat je op grond van aanbieding en overeenkomst mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan Groot Denkraam voorleggen.
 • 7.2 De inhoud van de website en de Facebookpagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Groot Denkraam kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Groot Denkraam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en / of Facebookpagina.
 • 7.3 Groot Denkraam is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde (verkoop)prijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Groot Denkraam zo spoedig mogelijk worden aangepast.
 • 7.4 Indien Groot Denkraam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade aan geleverde materialen dan is de aansprakelijkheid van Groot denkraam beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 7.5 Groot Denkraam is tijdens een cursus, training of workshop niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en dergelijke.
 • 7.6 Groot Denkraam is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
 • 7.7 Groot Denkraam is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
 • 8. Overmacht
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groot Denkraam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een dienst of bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Groot Denkraam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9. Privacy-statement
 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Groot Denkraam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.
 • 10. Vragen
 • Groot Denkraam streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Groot Denkraam zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: marja@grootdenkraam.nl
 • 11. Geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groot Denkraam partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Groot Denkraam en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 12. Copyright
 • Alle rechten voorbehouden. Niets uit materiaal en/of van de website van Groot Denkraam mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Groot Denkraam.
Algemene voorwaarden
 • 1. Algemeen
 • 1.1 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Groot Denkraam aan consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 • 2. Prijzen
 • 2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
 • 3. Inschrijving en plaatsing cursus, training of workshop
 • 3.1 Inschrijving vindt plaats via afname van de betreffende cursus, training of workshop op de website: www.grootdenkraam.nl
 • 3.2 Pas na ontvangst van het factuurbedrag is deelname gegarandeerd.
 • 3.3 Plaatsing voor een cursus, training of workshop geschiedt volgens volgorde van binnenkomst van betaling.
 
 • 4. Facturering en betaling
 • 4.1 Facturering van een cursus, training, workshop en/of cursusmateriaal van Groot Denkraam vindt vooraf plaats.
 • 4.2 Betaling vindt plaats via IDEAL – Mollies b.v.
 • 4.3 De factuur wordt (als PDF) per mail verzonden.
 
 • 5. Annuleringsvoorwaarden cursus/training/workshop</li>
 • 5.1 Een aanmelding voor een cursus, training of workshop van Groot Denkraam kan alleen schriftelijk per e-mail geannuleerd worden.
 • 5.2 De annulering is pas definitief na bevestiging per e-mail door Groot Denkraam.
 • 5.3 Bij het annuleren van een cursus, training of workshop tot vier weken voor aanvang van de cursus/training/workshop worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 5.4 Bij annulering van een cursus, training of workshop na vier weken voor aanvang worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • – twee tot vier weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten
 • – een tot twee weken voor aanvang: 50% van de deelnamekosten
 • – binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de deelnamekosten
 • 5.5 Bij het tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de cursus of training deelnemen bestaat er geen recht op restitutie van deelnamekosten.
 
 • 6. Cursusmateriaal
 • 6.1 Het is niet mogelijk materiaal dat bij een cursus, training of workshop hoort aan Groot Denkraam te retourneren.
 • 6.2 Na overhandiging door de trainer / docent is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor het ontvangen materiaal. Hieronder vallen zowel schade als diefstal.
 • 6.3 Groot Denkraam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor zoals deze zijn opgenomen in de auteurswet. Hieruit volgt o.a. dat het materiaal niet verveelvoudigd mag worden.
 
 • 7. Aansprakelijkheid
 • 7.1 De geleverde diensten zijn in overeenstemming met wat je op grond van aanbieding en overeenkomst mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan Groot Denkraam voorleggen.
 • 7.2 De inhoud van de website en de Facebookpagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Groot Denkraam kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Groot Denkraam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en / of Facebookpagina.
 • 7.3 Groot Denkraam is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde (verkoop)prijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Groot Denkraam zo spoedig mogelijk worden aangepast.
 • 7.4 Indien Groot Denkraam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade aan geleverde materialen dan is de aansprakelijkheid van Groot Denkraam beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 7.5 Groot Denkraam is tijdens een cursus, training of workshop niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en dergelijke.
 • 7.6 Groot Denkraam is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
 • 7.7 Groot Denkraam is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
 
 • 8. Overmacht
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groot Denkraam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een dienst of bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Groot Denkraam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
 • 9. Privacy-statement
 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Groot Denkraam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.
 
 • 10. Vragen
 • Groot Denkraam streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Groot Denkraam zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: marja@grootdenkraam.nl
 
 • 11. Geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groot Denkraam partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Groot Denkraam en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
 • 12. Copyright
 • Alle rechten voorbehouden. Niets uit materiaal en/of van de website van Groot Denkraam mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Groot Denkraam.
[mc4wp_form id="77"]